Diety Burry spiritueel therapeut

Praktijk voor Spirituele - en Energetische therapie Praktijk voor Spirituele - en Energetische therapie, gevestigd aan Brandingdijk 472,3059 RB Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

www.dietyburry.nl Brandingdijk 472,3059 RB Rotterdam 010 4528015

 

D.H. Burry is de Functionaris Gegevensbescherming van Praktijk voor Spirituele - en Energetische therapie. Hij/zij is te bereiken via praktijk@brandingdijk.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Praktijk voor Spirituele - en Energetische therapie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via praktijk@brandingdijk.nl, dan verwijderen wij deze informatie (zie verder onder ‘Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen’).

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Praktijk voor Spirituele - en Energetische therapie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Praktijk voor Spirituele - en Energetische therapie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Praktijk voor Spirituele - en Energetische therapie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijn voor de persoonsgegevens welke van belang zijn voor de Belastingdienst: 7 jaar.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Praktijk voor Spirituele - en Energetische therapie verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Praktijk voor Spirituele - en Energetische therapie gebruikt op de website www.dietyburry.nl alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Praktijk voor Spirituele - en Energetische therapie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar praktijk@brandingdijk.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

 

Praktijk voor Spirituele - en Energetische therapie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Praktijk voor Spirituele - en Energetische therapie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit geschiedt door regelmatige toepassing van beschikbare updates van het gebruikte besturingssysteem en actieve monitoring van gebruikte software door commerciële antivirus-software. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op per email via praktijk@brandingdijk.nl.

010 - 452 80 15 of mobiel: 06 - 53 13 89 80